Ochrana osobních údajů

 
 
 
 

Gdpr

Text uvedený na webové stránce https://www.gugenio.cz/

 

INFORMACE / zpracovávání osobních údajů

RAK, spol. s.r.o., Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, oddíl Sro, sídlo: kpt. Jaroše 24, 957 01 Ústí nad Labem, Slovenská republika, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739. Statutární orgán: Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková (dále též jen "provozovatel")
.................................................. .................................................. .................................................. .............

Tímto bychom Vás rádi informovali o:
1. Zpracování osobních údajů
2. Zásadách užívání cookies

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů patří mezi základní práva. V článku 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a v článku 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

Zároveň vás chceme informovat, že dne 19.12.2017 podepsal prezident SR, pan Andrej Kiska, Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, jemuž bylo dne 30.01.2018 ve sbírce zákonů přiděleno číslo 18/2018, kterým se ke dni 25.05 .2018 zrušila platnost předchozího zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k výše uvedené přistoupil provozovatel, ne jen k vypracování dokumentace v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, která zároveň obsahuje i posouzení dopadů na ochranu osobních údajů, ale také s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby, provozovatel přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění a prokázání toho, že zpracování osobních údajů se provádí v souladu s předmětným zákonem. Uvedená opatření bude provozovatel podle potřeby aktualizovat.
.................................................. .................................................. .........................................
Provozovatel zároveň informuje, že ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů s účinností od 25.05.2018:

Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud se provádí na základě alespoň jednoho z těchto právních základů
a) dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel,
b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby,
c) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
d) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby, nebo jiné fyzické osoby,
e) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli nebo
f) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, ledaže nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobu dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
.................................................. .................................................. .................................................. .
Identifikační a kontaktní údaje provozovatele:

RAK, spol. s.r.o.
kpt. Jaroše 24
957 01 Bánovce nad Bebravou
slovenská republika

IČO: 31437923
DIČ: 2020416739
IČ DPH: SK2020416739

Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Račková
Email: info@prezuvky.sk
Tel: +421 905 331 930
.................................................. .................................................. .................................................. .
Informační systém e-shop
Provozovatel provozuje a spravuje tento internetový obchod (dále také jen "portál"). Prostřednictvím tohoto portálu provozovatel vytváří příležitost kupujících (spotřebitelé i firemní zákazníci) uzavírat smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, za účelem nákupu zboží a služeb formou e-shopu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, směrové číslo, město), telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa, cookies.

Tyto údaje nám poskytujete za účelem přípravy a realizace objednávky, doručení zboží, sledování stavu objednávek, případně za účelem aktualizace dat pro e-shop a zavedení předsmluvních vztahů. Nevyžadují ani se neposkytují zvláštní kategorie osobních údajů, jen běžné kategorie osobních údajů. Vaše osobní údaje 

uchováváme po dobu 3 let, případně po dobu uchovávání stanovenou platnými právními předpisy ČR a EU.

Poskytování osobních údajů dotčených osob je smluvní požadavkem na plnění ze smlouvy. Právním základem zpracování osobních údajů je zákon č. 18/2018 CFU Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES) - obecné nařízení o ochraně údajů. Zpracování Vašich osobních údajů je pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na provedení registrace Vašeho účtu v e-shopu, pokud nás o to před uzavřením smlouvy registrací žádáte.

Provozovatel zároveň poskytuje osobní údaje i třetím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo, směrové číslo, město), telefonický kontakt, emailová adresa. Za třetí strany se považují kurýrní a kurýrní společnosti, a to jednak ty, které poskytují své služby na základě zvláštního zákona (např. Zákon č. 324/2011 Sb o poštovních službách ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen " zákon o poštovních službách ") a také ty, které se tímto nebo jiným zvláštním zákonem neřídí. v obou případech však jde o subjekty, které vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dodají zákazníkovi zboží objednané v e-shopu. na zpracování osobních údajů dotčené osoby (zákazníka e-shopu) dodání zboží nebo služby prostřednictvím vybraného doručovatele není nutný dodatečný samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Poskytování osobních údajů dotčených osob je smluvní požadavkem na plnění ze smlouvy.

Provozovatel tímto zároveň informuje, že jako dotčená osoba máte právo:
a) kdykoli svůj souhlas odvolat; odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
b) požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby,
c) na opravu osobních údajů,
d) na vymazání osobních údajů,
e) na omezení zpracování osobních údajů,
f) námitky proti zpracovávání osobních údajů,
g) na přenositelnost osobních údajů,
h) být informován o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, pokud by osobní údaje nebyly získány od Vás,
i) podat stížnost orgánu dozoru, resp. návrh na zahájení řízení, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva dotyčné osoby / dotčených osob jsou uvedeny v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jako provozovatel máme povinnost operátora podle práv dotčených osob, které si můžete uplatnit osobně, poštou nebo elektronickou poštou u provozovatele, viz identifikační a kontaktní údaje provozovatele.

Informační systém - marketing
Při zasílání newsletterů na e-mailové adresy zákazníků dochází ke zpracovávání jejich osobních údajů, ale v menším rozsahu a na jiný účel, než je tomu při koupi zboží nebo služeb. Provozovatel webového portálu / webových portálů, v takovém případě vytváří nový informační systém osobních údajů, marketing e-shopu. Právním základem takového zpracování osobních údajů dotčené osoby (zákazníka e-shopu) je jeho souhlas. Poskytnutý souhlas pro marketingové účely, je dobrovolný a jeho poskytnutí není smluvní ani zákonnou požadavkem.

Účel zpracování osobních údajů:
• zasílání newsletterů obchodní a neobchodní povahy a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailů), které mohou obsahovat reklamní a jiné nabídky nebo odkazy na webové stránky provozovatele
• zasílání informací, nabídek a katalogů v papírové formě
• průzkum spokojenosti
• oslovování zákazníků prostřednictvím telefonu nebo SMS zpráv.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Osobní údaje budou uchovávány 5 let (souhlas se uděluje na dobu 5 let), pokud právní přepisy pro některé osobní údaje nebudou vyžadovat jinou lhůtu jejich uchovávání. Provozovatel zpracovává jen běžné a ne zvláštní kategorie osobních údajů.
 
Práva dotčených osob:
• kdykoli svůj souhlas odvolat; odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
• požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
• na opravu osobních údajů,
• na vymazání osobních údajů
• na omezení zpracování osobních údajů,
• namítat proti zpracování osobních údajů,
• na přenosnost osobních údajů,
• být informován o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, 

• podat stížnost orgánu dozoru, resp. návrh na zahájení řízení, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Udělení souhlasu: Poskytnutím osobních údajů a dotyčnou osobou provedeným vyjádřením souhlasu / odškrtnutím políčka v příslušné části formuláře (registrace nebo objednávkový formulář) pro zasílání newsletterů, udělujete jak dotyčná osoba provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů na dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
Práva dotyčné osoby / dotčených osob jsou uvedeny v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jako provozovatel máme povinnost operátora podle práv dotčených osob, které si můžete uplatnit osobně, poštou nebo elektronickou poštou u provozovatele, viz identifikační a kontaktní údaje provozovatele.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

používání cookies
Tato webová stránka používá cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním našich stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče.

Co jsou cookies?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory "cookie", které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na našich stránkách najdete dočasné i trvalé soubory cookie. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránky neopustíte. Trvalé cookies zůstávají na vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie. Tím, že používáme soubory cookies, nedochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje, ani jejich neposkytujeme zprostředkovatelem resp. třetím stranám. Každý uživatel prohlížením této naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého 

prohlížeče. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookies, naši webovou stránku nenavštěvuje nebo cookies aktivní vymaže nebo zablokuje. Pokud dojde k odmítnutí užívání cookies, naši stránku budete moci nadále navštívit, avšak některé funkce nemusí fungovat správně.
Soubory cookies se ukládají do počítače uživatele, aby mu umožnily přístup k různým funkcím. Soubory cookies používáme na zvýšení efektivity vašich návštěv na naší webové stránce. Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atd., Což nám umožňuje jednodušší procházení naší stránkou, a shromažďování analytických informací, a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. V jejich údajích však v žádném případě neshromažďujeme vaše osobní údaje a informace. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje znovu načíst profil a předvolby uživatele při další návštěvě webové stránky.

Na naší webové stránce používáme několik typů cookies:
• Nezbytné soubory cookie jsou nezbytně nutné k základní fungování naší webové stránky. Tyto soubory cookie umožňují navigaci na stránce a používání požadovaných funkcí, například přístup k zabezpečeným oblastem stránky. Bez těchto souborů cookie bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují této stránce fungovat.
• Soubory cookie výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jak uživatelé využívají naši stránku. Z těchto souborů cookie se dozvíme, jak uživatelé reagují na stránku poskytnutím informací o tom, jaké oblasti navštívili, jaký čas na naší stránce strávili, a zda se při tom vyskytly nějaké problémy, například chybové hlášení. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat výkonnost naší stránky.
• Soubory cookie funkčnosti vylepšují fungování stránky. Tyto soubory cookie si mohou pamatovat například informace jako uživatelské jméno, jazyk nebo preferovanou polohu. Tyto soubory cookie lze používat k poskytování požadovaných služeb, jako jsou sledování videa, komentování blogu nebo interakce se službami třetích stran, jako jsou funkce sociálních médií. Díky zapamatování si vašich voleb může stránka poskytovat vylepšené a osobnější služby.

změna nastavení
Změnou nastavení ve vašem webovém prohlížeči můžete stanovit, že vám bude nabídnuta možnost, že vás prohlížeč upozorní na to, kdy budou cookies uloženy na váš počítač. Změnou nastavení můžete také určit, že váš prohlížeč nebude přijímat cookies z této webové stránky. Nicméně, pokud váš prohlížeč nebude přijímat cookies s této webové stránky, nemusí mít přístup, nebo nebude moci využívat všechny funkce webové stránky. Ohledně užívání cookies, nás můžete kontaktovat elektronicky na naší emailové adrese uvedené na této webové stránce.

Jak kontrolovat soubory cookie?
Nabídka převážné části prohlížečů obsahuje možnosti konfigurace nastavení, např. povolení souborů cookie, prohlížení souborů cookie, zakázání všech nebo vybraných souborů cookie atd. Další informace o správě souborů cookies můžete najít na této adrese.

Cookies, které využíváme, nepoškozují váš počítač.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze