Ochrana osobních údajů

 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

Text uvedený na webové stránce https://www.gugenio.cz/

 

Prostřednictvím webové stránky provozovatele IS dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění zákona 84/21014 Sb (úplné znění zákona ze dne 30.05.2014 je uvedeno ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014 Sb), a proto si dovolíme, zpracováváním osobních údajů dotčené osoby, informovat o následujících skutečnostech:

 

  1. Identifikace provozovatele IS :

RAK spol. s ro, Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739, jednatel: Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková.

 

<> Názvy informačních systémů provozovatele: IS E-shop je marketing

<> Prohlášení provozovatele IS: Provozovatel provedl oznámení IS E-shop a IS Marketing na Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

 

<> Účel zpracovávání osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu v IS E-shop a IS Marketing: Provozovatel IS zpracovává osobní údaje o dotčených osobách za účelem vyřizování  objednávek, odesílání newsletterů a doručování objednaného zboží dotčeným osobám (i prostřednictvím pošty nebo přepravních společností), které si tento objednali v internetovém obchodě provozovatele IS.

<> Rozsah zpracovávaných osobních údajů o fyzické osobě (subjektu údajů): jméno příjmení adresa (doručení) telefonický kontakt emailový kontakt Provozovatel získává výše uvedené osobní údaje o dotyčné osobě výhradně prostřednictvím formuláře, který je zobrazen na této webové stránce internetového obchodu. Poučení o dobrovolnosti: Dotyčná osoba poskytuje provozovateli IS výše uvedené osobní údaje dobrovolně, bez nátlaku a vynucování si ze strany provozovatele.

<> Poskytnutí osobních údajů třetím stranám: Provozovatel IS za účelem doručování objednaného zboží uzavřel smluvní vztah s kurýrní společností (DPD - Direct Parcel Distribution CZ sro), jejíž poskytuje osobní údaje dotčených osob v uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, adresa doručení, telefonický kontakt ).

<> Úplné znění souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů: Dotyčná osoba (zákazník) svým zaregistrováním na této webové stránce internetového obchodu, jakož i odesláním své objednávky prostřednictvím této webové stránky internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.prezuvky. cz    uděluje, v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb, úplné znění zákona uvedeny ve sbírce zákonů č. 136/2014 (dále jen ,, zákon "), souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pro účely vyřizování objednávek, doručování objednaného zboží a elektronického zasílání info a newsletterů, provozovateli IS, kterým je RAK spol. s ro, Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739, jednatel: Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková. Souhlas je udělován zákazníkům dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoli ze strany zákazníka písemně odvolán, a to zasláním odvolání zákazníkům uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu provozovatele IS: RAK spol. s ro kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR nebo elektronicky: info@prezuvky.sk

<> Práva dotčené osoby: §28 zák. č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb: Práva dotčené osoby:

<> Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, b) obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje na zpracovávány vání, d) obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů , které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě sou- hlasu dotyčné osoby. Právo dotyčné osoby podle odstavce 1 písm. e) af) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat a) zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo a) písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, b) osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě, c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu. Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, 15) její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze