Obchodní podmínky

 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu gugenio.cz

Všeobecné obchodní podmínky

e-shopu: https://www.prezuvky.sk    

RAK spol. s ro, Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739, jednatel: Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková (dále jen " Všeobecné obchodní podmínky ").

 

Článek I - Obecná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

<> Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a Všeobecné obchodní podmínky. Vyplněním objednávkového formuláře a potvrzením obeznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "objednávka"), kupující přistupuje k těmto všeobecným obchodním podmínkám prodávajícího, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a jsou stále přístupné na webové stránce prodávajícího. Prodávající je zároveň i: provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen "obchod"). provozovatelem informačního systému ve smyslu ustanovení 136 / 2014 Sb Zákona o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služby na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslán objednávkový formulář "Objednávka" zpracovaný systémem obchodu prodávajícího. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka, nebo objednávka zaslána emailem, nebo poštou na adresu prodávajícího. Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi ao objednaném produktu. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje automaticky faktura na úhradu kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky nebo zasláním emailu, nebo poštou na adresu prodávajícího, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem. Produktem se rozumí veškerý obchodní artikl nabízen k prodeji prostřednictvím webové stránky prodávajícího.    

 

Článek II - Dotaz produktu - uzavření kupní smlouvy

<> Elektronická objednávka produktů uskutečněna formou vyplněného objednávkového formuláře "Objednávka" a následná úhrada kupní ceny ve smyslu vygenerované faktury je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení, elektronickou formou, přijetí objednávky, přičemž prodávající zároveň informuje kupujícího, že produkt bude odeslán na kupujícím uvedenou adresu, ve smyslu vyhotovené objednávky. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí stejně zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením, elektronickou formou, cenové nabídky kupujícím. V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře "objednávka", je kupující povinen, v objednávce zvoleným způsobem, zvolit formu úhrady kupní ceny a následně zaplatit prodávajícímu kupní cenu, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy. v případě telefonické nebo emailové objednávky, ve smyslu Článek II odst. 3, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu (i elektronicky). Po připsání platby na účet prodávajícího, prodávající informuje kupujícího, že produkt bude odeslán na kupujícím uvedenou adresu. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího. 

 

Článek III - Kupní cena a platební podmínky

<> Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "kupní cena") je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího. V případě objednávky ve smyslu Článek II odst. 5, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku elektronicky. Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoliv časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, kupní cena vygenerována v případě konkrétní objednávky se po její úhradě ve lhůtě splatnosti již nemění. Cena se může změnit z důvodů zcela zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na předmětném e-shopu u zboží . Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží), pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží. Způsob zaplacení kupní ceny a celkových nákladů souvisejících se samotnou objednávkou a doručením zboží (způsob placení zvolí kupující v procesu objednávání zboží na internetových stránkách nákupního portálu) je uveden v objednávkovém formuláři s celkovým vyčíslením nákladů. Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit. Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy, ani další náklady spojené s dodáním produktů. Splatnost kupní ceny: při zvolení způsobu zaplacení kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a před samotným převzetím zboží. Kupující je zároveň oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako zálohu na kupní cenu a další vyčísleny náklady, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy), při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a další vyčísleny poplatky (např. poplatek za nízkou cenu objednávky, poplatek za dopravu, poplatek za dobírku a i.), tj celkovou vyčíslenou cenu, nejpozději při doručení zboží kupujícímu. Cena za dobírku : cena za dobírku není zahrnuta v kupní ceně zboží a bude vyčíslena v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou. prodávající je však oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu (výšku) celkové objednávky, při které kupující již neplatí cenu za dobírku. Skutečnost placení nebo neplacení ceny za dobírku kupujícím se zobrazí v objednávce na web stránce předmětného internetového obchodu a při každém odděleně vytvořené objednávce se hodnota (výška) celkové objednávky může lišit. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu za dobírku. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv. Jiné poplatky: výše kupní ceny zboží, včetně všech dodatečných poplatků (např. Spojených s formou platby a formou doručení zboží), jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a to před samotným provedením objednávky. Prodávající je však oprávněn každou objednávku posuzovat individuálně a jednostranně dle vlastního uvážení interně určit objednávku, při které kupující, kromě kupní ceny za zboží, již neplatí žádné dodatečné náklady v souvislosti se způsobem úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ze strany prodávajícího. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv. Základním platidlem je měna EURO. Znak: €. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících. Článek IV- Dodání zboží

 

<> Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě av případě kupujícího ve smyslu Článek I odst. 5 i spolu s písemným stejnopisem těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud je již nedodal dříve spolu s daňovými doklady vztahujícími se k produktu a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro daný produkt. V případě, že písemné vyhotovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebylo kupujícímu ve smyslu Článek I odst. 5 dodané s produktem, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí produktu, v opačném případě se předpokládá, že povinnost prodávajícího dodat písemný stejnopis těchto Všeobecných obchodních podmínek byla řádně splněna. Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 31 kalendářních dnů ode dne, kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva postupem podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výhradně osobě, jež je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo území EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby všemi vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. V případě speciální požadavky se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny kupujícímu elektronicky. Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 kalendářních dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně pověřené osobě ke stažení produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností). Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně pověřené osobě ke stažení produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci na přepravu. Prodávající informuje kupujícího, že si vyhrazuje právo dodat objednané zboží (v počtu více než 2ks) i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy). Přepravované produkt musí být vhodně a bezpečně zabalený. Kupující svým podpisem na přepravním / dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky. Při osobním odběru v případě viditelného poškození produktu, případně zjistitelných vad, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním / dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí jde-li o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí jde-li o vady skryté . Všechny později oznámené vady a poškození resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány. Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém médiu. 

 

Článek V- Převzetí zboží

<> Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující zároveň souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce. Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly. Pokud kupující nepřevezme produkt, prodávající ho uloží ve své provozu nebo na adrese sídla společnosti a písemně vyzve kupujícího na jeho vyzvednutí. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši, která odpovídá kupní ceně produktu včetně přepravního. Nárok na další náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku porušení povinnosti kupujícího převzít produkt, jakož i nárok na náhradu škody, tím není dotčen. Uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí produktu, smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kující jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné osoby. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kující dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování. Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, nejpozději do 12 hodin elektronicky oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokladu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušena. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazní neprokáže opak. Článek VI - Přepravní

 

<> Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou. Prodávající je však oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží . Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na web stránce předmětného internetového obchodu. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv. 

 

Článek VII - Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

<> Zákonný nárok na vrácení zboží bez udání důvodu vzniká pouze tehdy,  kdy spotřebitel zakoupil zboží prostřednictvím:  smlouvy uzavřené na dálku  (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuté a uzavřené výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu), a  smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího  (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená za současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy na jejíž uzavření dal návrh prodávajícímu spotřebitel na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy uzavřené v provozních prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bezprostředně po individuálním a osobním oslovení spotřebitele prodávajícím na místě, které není provozním prostorem prodávajícího nebo smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní). kupující může odstoupit od kupní smlouvy, v souladu a způsobem upraveným v občanském zákoníku, bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme produkt. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným prohlášením v písemné podobě (formou doporučené listovní zásilky na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo elektronicky na příslušnou adresu uvedenou resp. využitím jiných prostředků při zachování písemné podoby). Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle (odešle) oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14 den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet. Kupující musí pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předložit originál dokladu o koupi, z něhož je patrné u koho, kdy, co a za jakou cenu bylo zakoupeno. Pokud takový doklad kupující nemá, nemůže si uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Kupujícímu se tedy vrací poštovné do výše nejlevnější formy poštovného uvedeného na web stránce e-shopu. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vraceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. v případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět nebo jej přinést na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy . Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pro ​​odstoupení od smlouvy ze strany kupujících - podnikatelských subjektů se uplatňují zákonné podmínky upravené v obchodním zákoníku. Kupující může bez peněžité sankce stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře "Objednávka", a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu na zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně uvědomit prodávajícího . Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, pokud došlo k jejímu připsání na účet prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování není možné. Pokud dojde ke stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 3 tohoto článku Všeobecné obchodní podmínky, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena. Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v případě, že jsou dány zákonné důvody, musí být ze strany kupujícího vráceno formou běžného poštovního balíku nebo zásilkovou společností. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení. Kupující má právo zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil jeho vlastnosti a funkčnost. Pokud je však zboží poškozené, rozbitý nebo nefunkční, kupující je v takovém případě odpovědný za snížení hodnoty zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit vám zboží či služby bez udání důvodu v těchto případech: zboží vyhotoven na objednávku či na zakázku (zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele), zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze (potraviny, zákusky, dorty), zboží uzavřený v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení apod.), rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil), noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu), tzv. digitální download - poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě, provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího (to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal), poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby, prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

 

 

<> Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy :Adresa : RAK spol. s r.o., P.O.BOX 24, 68774 Starý Hrozenkov, ČR

 

email: info@prezuvky.sk

tel.: +421 918 657 972

<> Upozornění: Žádný právní předpis nepřiznává spotřebiteli nárok na bezdůvodné vrácení zboží, zakoupeného v tzv. kamenném obchodě (provozovně) . Pokud prodávající takovou možnost (případně možnost výměny zboží za jiné zboží) spotřebiteli nabízí, činí tak nad rámec svých povinností. Nárok na bezdůvodné vrácení nebo výměnu zboží není právně vymahatelný. Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jako ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob. Kupující odpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů. V případě, že prodávající zjistí při zpracovávání objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny. Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupující - podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku. V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozený, nebo vadné zboží musí být kompletní. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to neprodleně poté, co se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Všeobecné obchodní podmínky a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení / přijetí písemné reklamace. Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně použijí pro podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího . Článek VIII - Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád 

 

<> Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel nebo nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy. Při všech zboží kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Kupující může uplatnit reklamaci: osobně na adrese: RAK spol. s ro kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika poštou na adresu: RAK spol. s ro kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (především doklad o koupi) K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu as příslušenstvím dodávaným se zbožím. Bližší podmínky záruky a jejich reklamací se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je zveřejněn na internetových stránkách internetového obchodu. Článek IX - Informace o alternativním řešení sporu online (RSO) pro e-shop

 

<> Prodávající tímto zároveň informuje zákazníků (kupujících), že jakákoli svá práva a nároky si mohou vůči prodávajícímu platit i v rámci alternativního on-line řešeného sporu, který řeší zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle tohoto zákona, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Podle § 11 zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 €. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 € od kupujícího, na úhradu nákladů. Prodávající tímto zároveň informuje kupujících, o možnosti individuálního podávání žádosti, návrhů, podnětů a pokusů o předjetí sporů elektronicky na emailovou adresu: info@prezuvky.sk 

 

Článek X - Ochrana osobních údajů a soukromí

<> Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl poučen podle zák. č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb (úplné znění zákona ze dne 30.05.2014 je uvedeno ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014 Sb) Prodávající jako provozovatel informačního systému uvádí další informace ohledně zpracování osobních údajů ve zvláštní sekci uvedené na webové stránce.

 

Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění, v jakém jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti.

Znění Všeobecných obchodních podmínek je účinné od 07.04.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze